Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Γενική Συνέλευση 19 Μαίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.   
 
H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 187 παρ. 1 και 190 του Ν. 4389/2016.

 Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.3 Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα, παραστάθηκε και εκπροσωπήθηκε το 100%  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρίας έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Εγκρίθηκαν τα επιμέρους τμήματα του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 παρ.2(στ) Ν. 4389/2016. και πιο συγκεκριμένα:

Α) το Γενικό Πλαίσιο Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 190 παρ. 2(α) Ν. 4389/2016
Β) το Πλαίσιο Ελέγχου Απόδοσης  
Γ) η πολιτική για τη Σύγκρουση Συμφερόντων και τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας  
Δ) οι Κανόνες Εσωτερικής Λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 191 του Ν. 4389/2016
Ε) η Πολιτική Αμοιβών και Αποζημιώσεων για τα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο  194 παρ.7 του Ν. 4389/2016
ΣΤ) ο Μηχανισμός Συντονισμού
Ζ) ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  
Η) το Πλαίσιο Παρακολούθησης και Απόδοσης Αναφορών 

Ανακοίνωση