Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών («ΕΔΗΣ»)

Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών («ΕΔΗΣ»), συστήνεται με σκοπό να κατέχει τις συμμετοχές του κράτους σε δημόσιες επιχειρήσεις, να διαχειρίζεται επαγγελματικά και να επαυξάνει την αξία των συμμετοχών αυτών, αξιοποιώντας σύγχρονα πρότυπα και πολιτικές αναφορικά με την εταιρική διακυβέρνηση, την εταιρική συμμόρφωση, την εποπτεία και τη διαφάνεια των διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό υιοθετείται ένα ενιαίο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης και αναφορών, με αυστηρή εφαρμογή κανόνων διαφάνειας, αξιοκρατίας και υπεύθυνης διοίκησης. Στο ίδιο πλαίσιο, η ΕΔΗΣ θα προωθεί θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αλλά και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα με τις δημόσιες επιχειρήσεις μέρη, πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αλλά και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δημοσιών φορέων και οργανισμών και των πολιτών.

Σημειώνεται ότι όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις που υπάγονται στην ΕΔΗΣ θα εποπτεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας ενώ θα αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος. Οι σχετικές διαδικασίες προβλέπονται στο Μηχανισμό Συντονισμού και περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.