Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου υιοθετεί τον Εσωτερικό Κανονισμό («Εσωτερικός Κανονισμός») που ρυθμίζει τη λειτουργία της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, και βασίζεται σε βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ.
 
Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει συγκεκριμένα τα ακόλουθα θέματα:

● Εταιρική διακυβέρνηση,

● Κώδικα δεοντολογίας, σύγκρουση συμφερόντων και υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της, πλην του ΤΧΣ, όπως επίσης και των εμπειρογνωμόνων και άλλων συμβούλων που προσλαμβάνονται ή απασχολούνται,

● Λογιστικά πρότυπα,

● Τυχόν ανάθεση ειδικών καθηκόντων σε μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

● Κανονισμό αναθέσεων και προμηθειών,

● Πολιτική επενδύσεων και διαχείρισης κινδύνων,

● Πολιτική μερισμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 189, παρ. 2 ν. 4389/2016, μέχρι την υιοθέτηση του Εσωτερικού Κανονισμού, η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, δύναται να εκδίδει ειδικές αποφάσεις με τις οποίες θα ρυθμίζει ένα ή περισσότερα εκ των ανωτέρω θεμάτων. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρείας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία προσυπογράφεται από το Εποπτικό Συμβούλιο.