Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Λοιπές Θυγατρικές

Το σύνολο των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις που απαριθμούνται στα Παραρτήματα Δ’, Ε’ και ΣΤ’ του ιδρυτικού νόμου της ΕΕΣΥΠ, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην Εταιρεία από 01.01.2018 και αποτελούν τις «λοιπές θυγατρικές» σύμφωνα με το άρθρο 197 του ιδίου νόμου.  

Σκοπός της μεταφοράς συμμετοχών  είναι η αύξηση της αξίας των συμμετοχών στις δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιό της ΕΕΣΥΠ και η ΕΕΣΥΠ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι αυτές θα:

(1)    υπόκεινται σε κατάλληλη εποπτεία, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
(2)    αναλαμβάνουν την εφαρμογή και την υποστήριξη των τομεακών πολιτικών της κυβέρνησης
(3)    αναλαμβάνουν, κατόπιν ανάθεσης, την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Συμφέροντος και Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, για παράδειγμα με την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το δίκαιο και τις συνθήκες της ΕΕ και τις κοινές αξίες της Ένωσης που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εφαρμόζεται και ο Μηχανισμός Συντονισμού που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΕΕΣΥΠ.