Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

'Οργανα

Γενική Συνέλευση

Το ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτό εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών.
Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για θέματα, τα οποία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης του μετόχου, με εξαίρεση την εκλογή και την ανάκληση του διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τον καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τροποποίηση του Καταστατικού, ζητήματα τα οποία αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4389/2016.

Εποπτικό συμβούλιο

Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο διορίστηκε με την υπ’αρ. Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0015977 ΕΞ 2016/7.10.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  ΥΟΔΔ 536/10.10.2016, όπως προβλέπει η παράγραφος  1 του άρθρου 210 του ν.4389/2016.
Η θητεία του είναι πενταετής.

              
Το πρώτο Εποπτικό Συμβούλιο απαρτίζουν οι:

1) Γεώργιος Σταμπουλής
2) Γεώργιος - Σπύρος Ταβλάς
3) Όλγα Χαρίτου
4) Jacques, Henri, Pierre, Catherine Le Pape, ο οποίος ορίστηκε και ως Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
5) David Vegara Figueras

ΦΕΚ διορισμού μελών Εποπτικού Συμβουλίου

Αρμοδιότητες Εποπτικού Συμβουλίου

Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα αποτελείται από πέντε  (5)  έως  επτά  (7)  μέλη τα οποία εκλέγονται για τετραετή (4) θητεία, με απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου και υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Εσωτερικός Κανονισμός.

Ελεγκτές

Ως Ελεγκτής της Εταιρείας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου οποιαδήποτε ελεγκτική εταιρία διεθνούς φήμης, βάσει καταλόγου υποψηφίων εταιριών που υποβάλλεται από το  Εποπτικό  Συμβούλιο.  Οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών. Ο ίδιος ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία δεν μπορεί να εκλεγεί για περισσότερα από τρία  (3)  συναπτά έτη.