Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας

Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν διεθνώς σημείο αναφοράς και σημαντική πηγή έμπνευσης για τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης στον οποίο βασίζεται ο Kώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΕΣΣΥΠ, η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των ανωτέρω. Οι Αρχές του ΟΟΣΑ υπογραμμίζουν το ρόλο της καλής εταιρικής διακυβέρνησης στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, όσον αφορά αφενός στην αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης και αφετέρου στο χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου. Τέλος, η αυξημένη διαφάνεια που προάγει η εταιρική διακυβέρνηση έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαφάνειας στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και των δημόσιων οργανισμών και θεσμών.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας. Το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και ενημέρωσης που θα διέπει την ΕΕΣΥΠ ως εταιρεία συμμετοχών πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου με αυτό των εισηγμένων εταιρειών σε οργανωμένη αγορά.

Σκοπός του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η προώθηση της βέλτιστης διακυβέρνησης με την πεποίθηση ότι έτσι θα υποστηριχθεί η μακροπρόθεσμη επιτυχία και η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και των άμεσων θυγατρικών της. Η υλοποίησή του δεν πρέπει να θεωρείται μόνο ως ενέργεια συμμόρφωσης από την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της, αλλά ως μια διαδικασία που συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών και προσθέτει αξία στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της συνολικά. Βασικός στόχος του Κώδικα είναι να επιμορφώσει και να καθοδηγήσει όλα τα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της στις βέλτιστες πρακτικές διακυβέρνησης. Ως εκ τούτου, ο Κώδικας έχει ως στόχο τη βελτίωση της ροής πληροφόρησης εντός του οργανισμού, τη βελτίωση της πληροφόρησης του μοναδικού μετόχου, όπως και την ενίσχυση της συμμετοχής των βασικών συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων του κοινού και των εν δυνάμει επενδυτών.