Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ΕΕΣΥΠ Α.Ε. σχετικά με συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

Δυνάμει του άρθρου 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (εφεξής η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.  
Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, και επαγγελματικό,  με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των περιουσιακών της στοιχείων, καθώς και τη δημιουργία εσόδων. Περαιτέρω, η Εταιρεία προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών... 

Διευκρίνιση σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων.

Τέθηκε ερώτημα από Eνδιαφερόμενα Μέρη σχετικά με τον προσδιορισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Διευκρινίζεται ότι ως κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων θεωρείται η παροχή υπηρεσιών ορκωτού ελεγκτή στην ΕΕΣΥΠ ΑΕ και στις άμεσες θυγατρικές της ΕΤΑΔ ΑΕ και ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ, καθώς επίσης σε περίπτωση που οι Ενδιαφερόμενοι παρέχουν ομοειδείς, με το έργο που περιγράφεται στην Προκήρυξη, υπηρεσίες στις εταιρείες που αναφέρονται στο Κεφάλαιο (ΙΙΙ) της Προκήρυξης ή στον ίδιο με αυτές τις εταιρείες κλάδο, θα πρέπει να αναλάβουν απέναντι στην ΕΕΣΥΠ δέσμευση και να παράσχουν εξασφάλιση ότι θα απασχοληθούν στο έργο της ΕΕΣΥΠ διαφορετικές ομάδες εργασίας και θα τηρηθεί εμπιστευτικότητα μεταξύ των ομάδων εργασίας (chinese walls) του συμβούλου.  

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. σχετικά με συμμετοχές σε Δημόσιες Επιχειρήσεις