Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

1. Εισαγωγή

A.   Σύμφωνα με το Άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A’94):

 
1. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας («ΕΕΣΥΠ» ή «Εταιρεία») καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016 και η διάρκεια της Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό της ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη. Η διάρκεια αυτή δύναται να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου...

 

Τελευταία Ενημέρωση:  «Η προθεσμία Υποβολής Προσφορών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, ώρα 17:00.»
 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

Παράρτημα Α - Απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης

Παράρτημα Β - Απόδειξη αντασφαλιστικής κάλυψης