Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Σύστημα Εσωτερικού 'Ελέγχου

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου υποστηρίζει  τη Διοίκηση της Εταιρείας στην άσκηση των καθηκόντων της και στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί, μέσω της διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών και λειτουργιών των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας, καθώς και μέσω του ελέγχου εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, πληροφοριακών συστημάτων και εταιρικής διακυβέρνησης. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου εκτελείται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, είναι ανεξάρτητη και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου από την οποία και εποπτεύεται. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου επιβεβαιώνει την ορθή τήρηση των οδηγιών και κατευθύνσεων της Διοίκησης μέσω τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των διαδικασιών, των οικονομικών στοιχείων και των πληροφοριακών συστημάτων και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις προς τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.